Vitajte na našich

stránkach

Počasie

Kurzový lístokVŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZáJAZDOCH s CK a CA TRAVERS Svit


Článok I. - Zmluva o poskytnutí služieb
1. Vzniká objednávkou zákazníka (doručením prihlášky), zaplatením zálohy, 50% z ceny objednaných služieb, prijatím a potvrdením objednávky CK Travers Svit a CA Travers Svit / Đalej CK a CA /. Bez splnenia uvedených podmienok nevzniká zmluva medzi zákazníkom a CK a CA.
2. Doplatok je povinný zákazník uhradiť CK a CA najneskôr do 15 dní pred začatím zájazdu. K úhrade zvyšnej časti ceny objednaných služieb CK a CA nebude zákazníka vyzývať.
3.V prípade, že účastník nezaplatí zvyšnú časť ceny objednaných služieb (podľa bodu 2), CK a CA má právo odstúpiť od zmluvy, pri dodržaní nižšie uvedených stornovacích podmienok.
4. V prípade objednania služieb zákazníkom v dobe kratšej ako 15 dní pred začatím zájazdu, je potrebné uhradiť cenu zájazdu v plnej výške.


článok II. - Zmena zmluvných podmienok
1. V prípade akejkoľvek zmeny potvrdených služieb (termín zájazdu, rozsah, kvalita, spôsob poskytnutia a ceny služieb), bude CK a CA bezodkladne informovať zákazníka.
2. Ak zákazník do 5 dní od obdržania informácie o podstatnej zmene preukázateľne neoznámi CK a CA, že so spomínanými zmenami nesúhlasí, považuje to za jeho súhlas. Za podstatné zmeny v dohodnutých podmienkach sa považuje:
 • zvýšenie ceny objednaných služieb o viac ako 10%
 • zníženie kvality a rozsahu služieb bez primeraného zníženia ceny objednaných služieb.
  3. V prípade včasného oznámenia zákazníka o nesúhlase s podstatnou zmenou, CK a CA mu vráti celú zaplatenú sumu.
  4. V prípade zmeny objednaných služieb zo strany zákazníka (meno účastníka, počet prihlásených osôb, zmena termínu cesty, zmena zariadenia alebo rozsahu objednaných služieb), je zákazník povinný za každú takúto zmenu zaplatiť CK a CA 10 EUR za osobu.


  článok III. - Stornovanie objednaných služieb
  1. Ak zo strany zákazníka dôjde k zrušeniu účasti na zájazde, je povinný zaplatiť za každú prihlásenú osobu:
  a) základný stornovací poplatok vo výške 20 EUR, ak ku stornovaniu dôjde v lehote kratšej ako 35 dní pred odchodom na zájazd
  b) stornovací poplatok vo výške 20% z ceny zájazdu, ak ku stornovaniu dôjde v lehote kratšej ako 35 dní pred odchodom na zájazd
  c) stornovací poplatok vo výške 50% z ceny zájazdu, ak ku stornovaniu dôjde v lehote kratšej ako 21 dní pred odchodom na zájazd
  d) stornovací poplatok vo výške 70% z ceny zájazdu, ak ku stornovaniu dôjde v lehote kratšej ako 10 dní pred odchodom na zájazd
  e) stornovací poplatok vo výške 90% z ceny zájazdu, ak ku stornovaniu dôjde v lehote kratšej ako 3 dni pred odchodom na zájazd
  f) úplný stornovací poplatok vo výške 100% z ceny zájazdu, ak ku stornovaniu dôjde v deň začatia zájazdu
  2. Ak je účastník z vlastnej viny vylúčený z účasti na zájazde za porušenie príslušných právnych predpisov, alebo na zájazd z akýchkoľvek príčin nenastúpi, nemá nárok na vrátenie zaplateného poplatku.
  3. Pri stornovaní objednaných služieb zo strany CK a CA, je táto povinná oznámiť zákazníkovi storno najneskôr do 15 dní pred zájazdom a vrátiť mu celý zaplatený účastnícky poplatok.


  článok IV. - Reklamácie
  1. V prípade, že pri plnení zmluvy zo strany CK a CA dôjde k závažným nedostatkom, môže zákazník tieto reklamovať nasledovne: - nedostatky ubytovacích alebo stravovacích služieb ihneď na mieste oznámiť zástupcovi CK a CA, alebo riaditeľovi hotela, ktorý buď zabezpečí ich odstránenie alebo spíše záznam o ich výskyte, ku ktorému pripojí svoje stanovisko. Tento záznam doručí klient CK a CA najneskôr do 10 dní od návratu zo zájazdu.
  2. CK a CA je povinná najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie oznámiť výsledok jej preverenia.
  3. Ak zákazník neuplatní svoj nárok v lehotách uvedených v ods. 1 tohto článku, jeho nárok zaniká.
  4. V prípade opodstatnenej reklamácie sa CK a CA zaväzuje k bezplatnému odstráneniu závad (pokiaľ je to možné) alebo k poskytnutiu primeranej zľavy z ceny poskytovaných služieb.
  CK a CA si vyhradzuje právo úpravy zmien v prípade zmeny kurzu valút (devíz), zmeny cien dopravy a pod. O týchto zmenách je CK a CA TRAVERS Svit povinná zákazníka informovať.

  CK a CA TRAVERS Svit s.r.o. Jilemnického 21 059 21 Svit
 • A